• SH. KALRAJ MISHRA

  (Hon'ble Governor, Rajasthan)
 • SH. Ashok Gehlot

  (Hon'ble Chief Minister, Rajasthan)
 • SH. UDAILAL ANJANA

  (Hon'ble Cabinet Minister IGND)
 • SH. TIKARAM JULI

  (Hon'ble State Minister IGND)