• SH. KALRAJ MISHRA

    (Hon'ble Governor, Rajasthan)
  • SH. Ashok Gehlot

    (Hon'ble Chief Minister, Rajasthan)